Potrebujete informacije, nasvet ali pogovor glede vašega izobraževanja in kariere?

Bi radi nadaljevali ali dokončali šolanje, pa se soočate s finančnimi ovirami?

Potrebujete le malo vzpodbude?

Potrebujete potrdilo o svojem že pridobljenem znanju?

Želite koristno izrabiti svoj prosti čas?

 Se želite naučiti učinkovitih tehnik za izboljšanje spomina in koncentracije?

Se raje učite sami preko sodobne tehnologije?

 

Na MOCIS-u vam svetujemo v okviru Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih @MOCIS in nudimo podporo pri učenju v Središču za samostojno učenje.

 

Veseli vas bomo!

ZA ZAPOSLENE

ZA DELODAJALCE

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

KAKOVOST

INFO ISIO

PARTNERJI

ZADNJE NOVICE

DOGODKI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH @MOCIS V OKVIRU DNEVOV SVETOVANJA ZA ZNANJE 2023

Dnevi svetovanja za znanje

V septembru prihajajo Dnevi svetovanja za znanje.Za več informacij nas spremljajte na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Več znaš, več veljaš! Pridružite se nam!

ZA ZAPOSLENE

Izkoristite brezplačno svetovanje za zaposlene!

Bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje?

Želite bolje opravljati svoje delo?

Iščete nova znanja in veščine?

Načrtujete spremembo kariere?

Bi radi ovrednotili že pridobljeno znanje, pridobili certifikat?

Verjamemo da VSAK od nas ŽE NEKAJ VE, LAHKO NAPREDUJE in NAJDE POT!

 
Pomagamo vam lahko pri pregledu znanj in spretnosti, pri načrtovanju vaše osebne in karierne poti, ter pri načrtovanju naslednjih korakov.

ZA DELODAJALCE

Izkoristite brezplačno svetovanje za zaposlene!

Poznate potenciale svojih zaposlenih?

Veste kakšne znanja, spretnosti in kompetence imajo?

Načrtujete razvoj zaposlenih?

Znate zanje poiskati pravo usposabljanje?

Naši svetovalci poznajo različne, tudi brezplačne možnosti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ki jih lahko vaše podjetje izkoristi.

Svetovalci vam lahko pri razvoju kadrov pomagajo.

 Sodelujejo lahko pri analizi potreb po izobraževanju in usposabljanju, popisu in vrednotenju kompetenc zaposlenih, izdelavi portfolija, pripravi načrta izobraževanja oziroma razvoja kariere zaposlenih.

V Svetovalnem središču za izobraževanju odraslih @MOCIS vsaj enkrat letno organiziramo strokovni  posvet za delodajalce, kamor povabimo ugledne goste, ki z nami delijo svoje bogate izkušnje in strokovna znanja. Skozi strokovna srečanja želimo delodajalcem predstaviti različne možnosti sodelovanja v okviru vključevanja zaposlenih v vseživljenjsko učenje, s poudarkom na dodatnem pridobivanju strokovnih kompetenc.

Utrinki iz preteklih strokovnih posvetov:

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih @MOCIS, ki deluje v okviru MOCIS-a, Centra za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec in tako omogoča brezplačno svetovalno oziroma učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v MOCIS-u vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v MOCIS-u. Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

KAKOVOST

Presojanje in razvijanje kakovosti svetovalnih središč

Eden od ciljev dejavnosti svetovalnih središč je odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje. Med letoma 2007 in 2008 smo v mreži vseh sedemnajstih slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih skupaj z Andragoškim centrom Slovenije razvili celovit model presojanja in razvijanja kakovosti. Model opredeljuje skupne vrednote, poslanstvo in vizijo. Vsako svetovalno središče ima izdelano svojo listino kakovosti in izjavo o kakovosti. 

MODEL

Model presojanja in razvijanja kakovosti temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju  odraslih:

 • na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še
  posebno ranljivim skupinam,
 • na zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje,
 • na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

V modelu so opredeljena temeljna področja delovanja svetovalnega središča in njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti ter merila.

Temeljna področja delovanja:

 1. potencialni svetovanci (ciljne skupine)
 2. osebje
 3. viri, oprema, informacijske baze
 4. svetovalni proces
 5. partnerstvo
 6. informiranje in promocija
 7. presojanje in razvijanje kakovosti
 8. rezultati
 9. učinki
 10. vodenje, upravljanje in organiziranost.

Model predvideva povezano kombinacijo štirih pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti, to so akreditacija, spremljanje, zunanja evalvacija in samoevalvacija.

VREDNOTE

Dostopnost
Odraslim zagotavljamo dostopnost svetovanja pri odločanju za izobraževanje ali med njim. Naše storitve so brezplačne. Nudimo svetovalne storitve na različnih lokacijah v regiji, časovno smo fleksibilni, prilagajamo se posameznim ciljnim skupinam (zaposlenim, brezposelnim, mladim, starejšim, ljudem z različnimi ovirami in drugim). Informiranje in svetovanje izvajamo osebno, po telefonu, elektronski pošti, preko video povezav in drugih sodobnih komunikacijskih orodij. Skrbimo za redno promocijo naše dejavnosti.

Zaupnost
Zaupnost predstavlja temeljni odnos med svetovalcem in svetovancem. Svetovanci nam lahko brez strahu razkrijejo svoje pomisleke, želje in strahove v zvezi z njihovo izobraževalno potjo. S svojim poslanstvom smo zavezani k zaupnosti pri vseh stikih s svetovanci. Zagotavljamo varstvo osebnih podatkov, ki jihpridobimo od svetovancev.

Spoštljivost
Spoštljivost pomeni sprejemanje drugačnosti in individualnosti ter enakopravno obravnavo neglede na osebne okoliščine. Spoštujemo odločitve svetovanca o nadaljnjem izobraževanju, pri čemer pa skozi postopek svetovanja naredimo vse, da mu pomagamo do zanj najboljše odločitve.

Usmerjenost k stranki
Usmerjeni smo k posamezniku. Svetovanec je središče svetovalnega procesa. Z našo pomočjo pridobi različne informacije, da lahko odgovorno in samostojno sprejema odločitve o svojem nadaljnjem izobraževanju ter skladno z njimi tudi deluje.

Objektivnost
Objektivnost se odraža kot zaveza svetovalca, da vselej nudi celovito in za svetovanca primerno informacijo ali nasvet ne glede na morebiten drugačen osebni ali poslovni interes svetovalca. Svetovancem objektivno predstavljamo realne možnosti izobraževanja in učenja.

Strokovnost
Strokovnost pojmujemo kot poznavanje potreb različnih skupin svetovancev, svetovalnega procesa, načinov in metod svetovanja, različnih pristopov k posameznikom, sposobnost iskanja učinkovitih rešitev in dobro poznavanje področja izobraževanja odraslih. Redno samovrednotenje predstavlja podlago za naše nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje. Strokovnost krepimo s stalnim izpopolnjevanjem, sprotnim pridobivanjem novih informacij in vlaganjem v osebno rast.

Kakovost
Skrbimo za kakovost svojega dela. Na načrten in metodološko podprt način spremljamo, analiziramo in vrednotimo naše delo. Na podlagi ugotovitev iščemo izboljšave, ki jih vpeljujemo v svoje delo.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje ter svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, pri  organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih v Koroški regiji.

LISTINA KAKOVOSTI

Listina kakovosti je sistematičen zapis o tem, kako zagotavljamo kakovost naših storitev. Je seznam in opis dogovorov, postopkov in aktivnosti, ki jih naše Svetovalno središče Koroška sistematično izpeljuje, z namenom ohranjanja in razvoja kakovosti.

LISTINA KAKOVOSTI 

IZJAVA O KAKOVOSTI

Izjava o kakovosti je dokument, s katerim se zavezujemo, da vsem deležnikom v procesu svetovanja zagotavljamo standarde kakovosti, ki so opredeljeni v modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

IZJAVA O KAKOVOSTI

SAMOEVALVACIJA

Samoevalvacija je strokovni postopek samoocenjevanja. Z njegovo pomočjo organizacije za izobraževanje odraslih same načrtno in sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela.

AKCIJSKI NAČRT

Akcijski načrt za razvoj kakovosti je načrt uvajanja sprememb in ravnanje svetovalnega središča ter dela svetovalcev, zato da bi uresničevali svoje poslanstvo in dosegali opredeljene cilje informativno-svetovalne dejavnosti. Izdelan je na podlagi ugotovitev samoevalvacijskega poročila. 

POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI

 

Kakovost spremljamo redno in sproti ter vsako leto skladno z navodili Andragoškega centra Slovenije pripravimo poročilo.

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2021

INFO ISIO

Tu najdete vse številke skupnega časopisa vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

PARTNERJI

V našem svetovalnem središču želimo vsem ciljnim skupinam v Koroški regiji zagotoviti kakovostne svetovalne storitve. To pa lahko storimo le s profesionalnim povezovanjem  tako z ustanovami, ki v lokalnem okolju izvajajo različne dejavnosti  za odrasle, kot tistimi, ki  vplivajo na  uresničevanje razvojnih strategij na področju  razvoja človeških virov v regiji. S tem namenom  smo  vzpostavili mrežo strateških partnerjev, s katerimi se dogovarjamo o aktivnostih, ki so usmerjena v  razvoj in možnosti delovanja svetovalnega središča ter lokalnega svetovalnega omrežja.